Advertisement

CLEOMENTRIK Suatu pendekatan ilmiah yang mencoba memberi penilaian angka terhadap semua keadaan dan peristiwa dalam suasana historis. Kecenderungan ini sangat kuat dalam sejarah ekonomi. Mula-mula pendekatan ini dikembangkan di Amerika Serikat dalam usaha para sejarawan untuk mengukur tingkat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi serta meneliti sektor-sektor yang mempunyai peranan bftf sar dalam ekonomi. Pendekatan ini disebut jugasc; jarah kuantitatif.

Advertisement
Advertisement