CARA MENGUKUR KELEMBAPAN – Atau kelengasan adalah ukuran ba nyaknya uap air yang dikandung udara atau suatu gas Lazimnya kelembapan dinyatakan dalam persen ke lembapan relatif, yaitu angkabanding uap air yang ada dan uap air maksimum bila pada suhu itu udara jenuh dengan uap air. Istilah kelembapan kadang-kadang di. terapkan pada zat padat, yaitu susut pengeringan. Misalnya bobot gabah, yang semula G gram, setelah dikeringkan turun menjadi G’ gram. Maka susut pengeringan gabah adalah:

(G -G’)/Gx 100 persen.

Di sini diandaikan bahwa tak ada cairan lain yang ikut menguap dan bahwa air yang menguap adalah se­mata-mata air yang membasahi zat padat itu, bukan air hasil penguraian termal.

Dengan mengandaikan bahwa uap air pada tekanan yang cukup rendah itu bersifat gas ideal, maka defini- si kelembapan dapat didekati dengan angkabanding tekanan uapnya:

kelembapan = P/P0 x 100 persen.

dengan P ialah tekanan uap dalam udara atau gas itu, dan P o tekanan uap jenuh pada suhu pengukuran.

Kelembapan diukur dengan higrometer, yang ber­aneka jenis atau cara kerjanya. Kelembapan udara bergantung pada cuaca dan waktu (jam dalam suatu hari).