INKORPOREAL

Incorporeal; dari bahasa Latin in (tidak) dan corporeus — corpus (tubuh). Jadi, tidak bertubuh; imaterial; nonmaterial; tanpa tubuh; tidak bermateri; tidak mempunyai keluasan; tidak ber- dimensi ruang; tidak berdimensi fisik; tidak dapat diraba.