BERI – PEMBERI GADAI
pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang; sin.
penggadai
(pledger)

BERI – PEMBERI KREDIT
pihak yang memberikan kredit; lihat kreditur
(lender)