Majelis wakil rakyat yang diangkat berdasarkan pemilihan umum untuk suatu daerah. Susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang. Dewan ini, bersama-sama dengan Kepala Daerah, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan J0aerah dalam batas-batas yang telah diserahkan kepada daerah.

Untuk melakukan tugasnya itu, dewan ini mempunyai hak untuk: mengajukan anggaran, mengajukan pertanyaan dan pendapat, mengadakan perubahan, membuat prakarsa, dan mengadakan penyelidikan.

Dewan ini bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Rapat-rapat dewan umumnya bersifat terbuka, artinya boleh dihadiri oleh anggota masyarakat, kecuali rapat yang diselenggarakan atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD, atau atas permintaan sedikitnya seperlima jumlah anggota DPRD, yang diselenggarakan secara tertutup. Dewan ini dilengkapi dengan suatu Badan Sekretariat.