PENGERTIAN JURU SITA – Adalah pegawai pengadilan negeri yang menjalankan tugas juru sita, seperti melakukan pang­gilan, membuat berita acara panggilan, melaksanakan sitaan sesuatu dengan penetapan sitaan, membuat be­rita acara mengenai barang yang dikenakan sitaan, dan sebagainya. Juru sita diusulkan oleh pengadilan negeri dan kemudian diangkat oleh menteri kehakim­an, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Di samping juru sita, dikenal pula juru sita pengganti yang tugas dan wewenangnya sama dengan juru sita, tetapi hanya mengisi kekosongan bila juru sita tidak hadir dalam pelaksanaan tugasnya.

Persyaratan untuk menjadi jurusita, antara lain: (1) warga negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tu­han Yang Maha Esa; (3) setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; (4) berijasah serendah- rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas; (5) ber­pengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai jurusita pengganti. Persyaratan untuk menjadi juru­sita pengganti adalah: (1) memenuhi syarat yang di­haruskan kepada calon jurusita; (2) berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pegawai ne­geri pada pengadilan negeri.

Sebelum memangku jabatannya, juru sita dan juru sita pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh ketua pengadilan ne­geri. Bunyi sumpah atau janji tersebut adalah: “Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau ti­dak langsung, dengan menggunakan cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang se­suatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak me­lakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun suatu janji atau pemberian. Saya bersum­pah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peratur­an lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita, juru sita pengganti yang ber­budi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Incoming search terms:

 • pengertian juru sita
 • pengertian jurusita
 • juru sita
 • jurusita
 • juru sita adalah
 • jurusita adalah
 • tugas juru sita
 • arti juru sita
 • apa itu jurusita
 • apa itu juru sita

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

 • pengertian juru sita
 • pengertian jurusita
 • juru sita
 • jurusita
 • juru sita adalah
 • jurusita adalah
 • tugas juru sita
 • arti juru sita
 • apa itu jurusita
 • apa itu juru sita