PENGERTIAN JUSTIFICATIO – Istilah Latin yang berarti pem­benaran, secara khusus di dalam dogmatika Kristen berarti pembenaran manusia oleh Allah sendiri. De­ngan jalan apa pun, manusia tidak dapat membenar­kan dirinya di hadapan Allah, walaupun hal itulah yang selalu dilakukan manusia.

Manusia dikuasai oleh dosa. Allah harus merebut manusia itu dari kuasa do­sa. Itulah yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan Allah adalah jalan keselamatan manusia. Dengan mempercayai apa yang dila­kukan Allah baginya, manusia hidup benar di hadap­an Allah, sebab ia dibenarkan oleh Allah. Bukan apa yang ia lakukan yang menjadi andalan manusia da­lam hidupnya, tetapi apa yang dilakukan Allah bagi­nya; itulah andalan hidup manusia.