PENGERTIAN KEKUASAAN

81 views

PENGERTIAN KEKUASAAN – Adalah kemampuan untuk mempe­ngaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada si pemegang kekuasaan (Soerjono Soekanto, 1978). Menurut Max Weber, ahli sosiologi dan ekonomi Jer­man: kekuasaan ialah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat (dalam arti membuat masyarakat mengerti) akan ke- mauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus mene­rapkannya dalam tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu.

Unsur pokok suatu kekuasaan adalah adanya rasa takut, rasa cinta, kepercayaan dan pemujaan, dari yang dikuasai terhadap yang menguasainya. Unsur- unsur tersebut, baik secara satu per satu maupun seca­ra saling berkaitan, menimbulkan kepatuhan terhadap pihak penguasa atau pemegang kekuasaan. Bila suatu kekuasaan diakui oleh pihak yang dikuasai, dalam arti dipatuhi secara sadar, kekuasaan tersebut telah mem­punyai sifat sebagai wewenang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *