PENGERTIAN KOHESI – Adalah gaya tarik-menarik antara mole­kul-molekul sejenis yang berdekatan. Kohesi berla­wanan dengan adhesi, yaitu tarik-menarik antara dua molekul yang berbeda jenisnya. Permukaan cairan da­lam pipa akan berbentuk cembung bila kohesi cairan itu lebih besar daripada adhesi antara cairan dan pipa. Sebaliknya permukaan cairan akan cekung bila kohesi lebih besar daripada adhesi.