Advertisement

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dalam membentuk kepribadian manusia lewat penguasaan pengetahuan, pola sikap, dan pola tindak tertentu. Upaya pendidikan agar manusia menguasai pengetahuan merupakan titik sentral dalam kegiatan pendidikan sebab pembentukan pola sikap dan pola tindak baru dapat dilakukan sejalan dengan penguasaan pengetahuan tersebut.

Terdapat pandangan yang berbeda mengenai pengetahuan apa yang Pada kurun waktu tertentu, terutama sejak abad pertengahan sampai permulaan abad kedua puluh, orang sangat mementingkan pendidikan humaniora. Pendidikan humaniora pada dasarnya ditekankan kepada pembentukan manusia budaya. Manusia budaya ini daiam kurun waktu tersebut dianggap lebih terpelajar daripada manusia ahli; manusia merupakan produk dari proses pendidikan yang mementingkan pendidikan dalam bidang keilmuan. Ketika James Bryant Conant diangkat menjadi presiden (rektor) Universitas Harvard dalam tahun 1933, pengangkatan ini pada mulanya sangat mencengangkan kalangan akademis, sebab rektor baru itu ternyata bukan manusia budaya, melainkan “sekadar” seorang ahli daiam ilmu kimia.

Advertisement

Advertisement