Advertisement

PENGERTIAN PENYEMBUHAN SPIRITUAL – Di kalangan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara umum dilakukan dengan membantu penderita memulihkan dan menegakkan kesadaran hatinya terhadap Hyang Murbeng Gesang (Penguasa Hidup) sehingga memperoleh petunjuk dan jalan demi kesembuhannya. Dalam hal ini peran serta si penderita sendiri merupakan faktor yang menentukan.

R.M.P. Sosrokartono merasa terpanggil untuk melakukan penyembuhan spiritual terhadap diri dan sesamanya. Panggilan hati nurani sesama manusia yang berada dalam lembah kesengsaraan telah membangkitkan tekad R .M.P. Sosrokartono untuk menegakkan laku jasmaniah dan laku rohaniah demi melupakan dan menyingkirkan susah hati dan sakit badan sendiri. Jalan itu ditempuh agar ia dapat merasakan penderitaan orang lain dan membantu dalam penyembuhannya. Sosrokartono mempertaruhkan badan, jasad dan budinya dalam permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ia diberkati kekuatan gaib yang kemudian diamalkannya kepada siapa pun yang memerlukannya. Penyembuhan Sosrokartono dilakukan secara langsung dengan meneruskan berkat penyembuhan kepada si penderita, dan secara tidak langsung dengan menggunakan media air putih dan doa yang disertakannya. Penyembuhan dilakukan pula dari jarak jauh dengan perantaraan telepon bagi penderita yang tidak dapat datang, juga dengan sarana yang berbentuk alif (bersumber pada tulisan R. Mohammad Ali).

Advertisement

Advertisement