Advertisement

Macam-macam pandangan hidup berdasarkan sumbernya, dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

 1. Pandangan hidup yang bersumber dari agama (pandangan hidup Muslim). Pandargan hidup ini memiliki kebenaran mutlak. Sebagai contoh, pandangan hidup Muslim (orang Islam) bersumber dari Alquran dan sunah (sikap, perkataan, dan perbuatan Nabi Muhammad saw.). Dengan demikian maka pandangan hidup Muslim ialah pandangan Muslim yang setia kepada Islam tentang pelbagai masalah asasi hidup manusia, merupakan jawaban Muslim yang islam oriented mengenai pelbagai persoalan pokok hidup manusia, yang disimpulkannya dari Alquran (Q : 67 : 2) dan sunah.

Pandangan hidup Muslim terdiri atas:

Advertisement
 1. Pedoman hidup ialah Alquran (Q : 2 : 2) dan a-sunah.
 2. Dasar hidupnya ialah Islam.
 3. Tujuan hidupnya:

1) Berdasarkan arahnya ialah (1) tujuan hidup vertikal mendapat keridlaan Allah (Q : 2 : 207), (2) tujuan hidup horizontal ialah kebahagiaan dunia dan akhirat (Q : 2 : 201) serta menjadi rahmat bagi segenap alam (Q : 21 : 107).

2) Ditinjau dari segi lingkungan:

 1. a) Tujuan sebagai individu (Q : 2 : 208),
 2. b) Tujuan sebagai anggota keluarga (Q : 30 : 21),
 3. c) Tujuan sebagai warga lingkungan (Q : 34 : 15),
 4. d) Tujuan sebagai warga negara atau bangsa (Q : 34 : 15),
 5. e) Tujuan sebagai warga dunia (Q : 28 : 77),
 6. f) Tujuan sebagai warga alam semesta (universum) (Q : 21 : 107).
 7. Tugas hidup Muslim adalah ibadah (Q : 51 : 56), termasuk ibadah dalam arti khusus dan arti luas.
 8. Fungsi hidup Muslim adalah (1) sebagai khalifah di atas bumi, yaitu menerjemahkan segala sifat-Nya ke dalam peri kehidupan dan penghidupan sehari-hari dalam batas-batas kemanusiaan (kemampuan), melaksanakan segala yang diridlai Allah di atas persada buana ciptaan Allah (Q : 2 : 30); (2) sebagai fungsi risalah atau penerus risalah (ajaran) Nabi, pengemban tugas dakwah kepada segenap umat manusia (Q : 3 : 104).
 9. Alat hidup Muslim adalah harta benda dan segala sesuatu yang dimilikinya, jiwa-raga dan sebagainya.
 10. Teladan hidupnya adalah Nabi Muhammad, utusan Allah (Q : 68 : 4. Hadis: Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang utama, budi yang tinggi).
 11. Kawan hidup Muslim dalam arti khusus adalah suami/istri yang taat kepada Allah (Q : 30 : 21; 7 : 189; 9 : 71; 4 : 34) dan semua orang yang pandangan hidupnya -sama dengannya.
 12. Lawan hidup Muslim adalah setan (Q : 2 : 168) dan bangsa jin serta manusia (Q : 144 : 4—6).

Demikian gambaran pandangan hidup Muslim sehingga jelas keterangannya. (Keterangan lebih lanjut lihat Kuliah Al-Islam, H.E. Saifuddin Anshari, Pustaka Salman ITB, 1980, hal. 91—93.) Pandangan hidup muslim, ruang lingkupnya meliputi seluruh bidang hidup manusia. Ia hendak menuang bukan saja kehidupan perseorangan, melainkan juga susunan masyarakat manusia ke dalam polapola yang sehat sehingga ajaran Islam dapat dibangun dengan sebenarbenarnya di permukaan bumi (Maududi, 1979).

 

 1. Pandangan hidup yang bersumber dari ideologi merupakan abstraksi dari nilai-nilai budaya suatu negara atau bangsa. Misalnya ideologi Pancasila dapat merupakan sumber pandangan hidup, sebagaimana halnya P4.

 

 1. Pandangan hidup yang bersumber dari hasil perenungan seseorang sehingga dapat merupakan ajaran atau etika untuk hidup, misalnya aliran-aliran kepercayaan.

Incoming search terms:

 • sumber pandangan hidup

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

 • sumber pandangan hidup