PENGERTIAN SYIAH

42 views

Aliran dalajn Islam yang, setelah nabi wafat, mempercayai kepemimpinan (imamah) Ali dan keturunannya. Dalam Syiah kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad tidaklah diserahkan kepada pilihan umat tetapi^sudah ditentukan oleh nabi, yakni Ali dan keturunannya. Imamah dalam Syiah tidak hanya terbatas pada bidang politik tetapi mencakup juga aspek walayah, yakni bidang kerohanian yang menafsirkan rahasia-rahasia Al Quran dan syariat. Pemimpin pengganti nabi tidak hanya berkewa-jiban membentuk masyarakat yang adil tetapi juga menafsirkan syariat dan pengertian-pengertian bathiniahnya, karena itu mereka bersifat ma’shum, terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan.

Ajaran Syiah berpangkal pada rukun iman umat Islam, yakni: tawhid, percaya kepada Keesaan Ilahi; nubuwah atau kenabian; ma’ad, percaya adanya kehi dupan setelah mati; imamah, percaya adanya imam- imam sebagai pengganti nabi; ‘adalah, percaya pada keadilan Ilahi.

Golongan Syiah terbagi atas beberapa kelompok; yang terbesar adalah Syiah Imamiyah yang disebut juga Syiah Dua Belas Imam (Syiah Itsna Asyariyah). Mereka percaya bahwa setelah nabi wafat masih terdapat 12 imam, yaitu Ali bin Abu Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja’far bin Muhammad, Musa bin Ja’far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, dan Muhammad yang dikenal sebagai Mahdi. Para pengikutnya meyakini dia, yang menghilang di masa kecilnya, akan muncul di akhir jaman sebagai Imam Mahdi. Kelompok Syiah terbesar kedua adalah Syiah Zaidiyah, yakni kelompok pengikut Zaid al-Syahid bin Ali bin Husain yang dikenal dengan sebutan Zainu’l-‘Abidin. Ia diyakini sebagai imam kelima. Kelompok ini terdapat di Yaman.

Kelompok lain yang juga masih ada hingga kini (1991) adalah Syiah Ismailiyah, kelompok pengikut Ismail bin Ja’far bin Muhammad. Ia dipercayai sebagai imam ketujuh. Kelompok yang dipimpin oleh Aga Khan ini banyak tersebar di Anak Benua India dan Afrika. Selain itu yang masih termasuk kelompok Syiah adalah kaum Nizariyah dan Musta liyah, ke-duanya pecahan Syiah Ismailiyah, kaum Duruziyah yang terdapat di Lebanon dan kaum Muqana’ah. Mereka ini sangat dipengaruhi oleh faham Bathiniyah yang muncul pada abad ke-9.

Aliran Syiah mulai terkenal setelah Shah Iran ditumbangkan oleh Khomeini. Iran merupakan negara Islam yang menganut faham Syiah Imamiyah.

Incoming search terms:

  • pengertian syiah
  • definisi syiah
  • pengertian syiah dan ajarannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *