PENGERTIAN TAREKAT

139 views

Dari kata Arab thariqat, berarti jalan atau metode. Bagi umat Islam tarekat merupakan metode pendekatan diri kepada Tuhan yang diajarkan ulama sufi, yang diyakini berasal dari Tuhan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril. Nabi mengajarkan metode pendekatan tersebut kepada sahabat-sahabatnya dan kemudian diteruskan secara berantai dari generasi ke generasi, hingga ulama sufi tersebut. Kemudian ulama sufi itu mengajarkan kepada murid-muridnya, yang pada gilirannya meneruskan secara berantai hingga generasi seKarang. Mata ranlai penyampaian metode pendekatan diri itu dinamakan silsilah.

Dalam persaudaraan tarekat terdapat hierarki yang terdiri atas seorang mursyid (syekh atau guru tarekat), para khalifah yang diberi wewenang mewakili mursyid dalam mengajarkan dan membimbing pelaksanaan tarekat, dan para murid yang menjadi pengikut tarekat. Seorang mursyid berada dalam garis silsilah ketarekatan.

Para murid tarekat diharuskan memenuhi syarat- syarat tertentu, seperti: (1) mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama; (2) berusaha melaksanakan secermat-cermatnya perintah mursyid dan mengikuti jejaknya; (3) tidak mencari-cari keri» nganan dalam beramal agar tercapai kesempu iaan yang hakiki; (4) mengisi waktu dengan dzikirdan doa yang dilakukan dengan khidmat agar tercapai maqam (tingkatan) yang lebih tinggi; (5) mengekang hawa nafsu agar terhindar dari segala kesalahan yang menodai amal ibadahnya.

Perbedaan pesantren tarekat dengan pesantren biasa adalah bahwa pesantren tarekat memiliki penganut yang sudah berumur, selain siswa yang muda. Banyak di antaranya yang ikut karena ingin mendapatkan ketenangan batin. Para pengikut tidak harus tinggal dalam kompleks pesantren. Namun mereka diwajibkan menjalankan kehidupan yang ketat dan disiplin, seperti yang dilakukan para sufi, misalnya menjauhi kebendaan, memperbanyak ibadah (salat, puasa), dan terutama melakukan dzikir.

Dalam pesantren tarekat di Jawa dikenal dua macam dzikir, yaitu dzikir kapi (yang lembut) dan dzikir jahar (yang keras). Dalam dzikir kapi, kalimat “la ilaha illa’l-Allah” diucapkan dalam hati atau dengan suara sangat lembut sambil memejamkan mata. Dzikir jahar dilakukan dengan mengucapkannya eras- keras sambil menggoyangkan tubuh ke kiri dan ke kanan mengikuti irama yang makin lama makin cepat. Pelaksanaan dzikir ini umumnya dipimpin oleh guru sampai berjam-jam lamanya, bahkan sampai sepanjang hari.

Cukup banyaklah tarekat yang berkembang dalam umat penganut Islam. Di antaranya yang berkembang di Indonesia adalah Tarekat Haddadiyah, Tarekat Idrisiyah, Tarekat Junaidiyah, Tarekat Khalwatiyah, Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Qadariyah, T’ rekat Samaniyah, Tarekat Syadzaliyah, Tarekat Syatta- riyah, dan Tarekat Tijaniyah. Pernah pula berkembang Tarekat Ahmadiyah dan Tarekat Rifa’iyah. Ta- rekat-tarekat itu bisa dikelompokkan dalam dua golongan, yakni tarekat mu tabarah dan tarekat ghairu mu tabarah. farekat-tarekat yang termasuk jenis pertama adalah tarekat yang silsilah para mursyidnya tidak terputus dan ajarannya sesuai dengan syariat. Yang tidak memenuhi syarat tersebut termasuk dalam kelompok kedua.

Kalangan penganut tarekat di Indonesia memben- tuk organisasi persatuan tarekat. Karena itu dalam masyarakat Islam Indonesia dikenal Jam iyah Tarekat Mu’tabarah al-Nahdhiyah yang tergabung dalam Nahdhatul Ulama, serta Jam’iyatu Tarekat Mu tabarah dan Persatuan Pengamal Tarekat Indonesia yang tergabung dalam Golongan Karya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *