PENGERTIAN DINAMIKA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

By On Saturday, September 29th, 2018 Categories : Bikers Pintar

Berbagai konsep, seperti kategori golongan sosial, komunitas golongan adat, perkumpulan, adat istiadat, pranata sosial, dan sebagainya, yang semuanya itu kita perlukan apabila kita hendak menganalisa secara ilmiah gejala-gejala dan kejadian-kejadian sosial budaya di sekeliling kita dari sudut perwujudan atau morfologinya.
Kita akan pelajari konsep yang kita perlukan apabila kita ingin menganalisa secara ilmiah gejala- gejala dan kejadian-kejadian sosial budaya sekeliling kita sebagai proses yang sedang berjalan dan bergeser. Semua konsep yang kita perlukan apabila kita ingin menganalisa proses pergeseran
masyarakat dan kebudayaan, termasuk lapangan penelitian ilmu antropologi dan sosiologi yang disebut dinamika sosial. Di antara konsep yang terpenting ada yang mengenai proses belajar kebudayaan oleh warga masyarakat yang
bersangkutan, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Ada juga proses perkembangan kebudayaan umat manusia pada umumnya yang sederhana, sehingga bentuk-bentuk yang lama semakin kompleks, yaitu evolusi kebudayaan. Kemudian ada proses penyebaran kebudayaan secara geografi, terbawa oleh perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi, yaitu proses difusi. Proses lain adalah proses belajar unsur-unsur kebudayaan asing oleh warga suatu masyarakat, yaitu proses akulturasi dan asimilasi.
Akhirnya, ada proses pembaruan atau inovasi yang sangat erat sangkut pautnya dengan penemuan baru dan invention. Semua konsep mengenai dinamika masyarakat dan kebudayaan tersebut akan dibicarakan satu demi satu secara lebih mendalam.

PENGERTIAN DINAMIKA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN | ADP | 4.5