PENGERTIAN JABARIAH

By On Friday, April 4th, 2014 Categories : Bikers Pintar

PENGERTIAN JABARIAH – Salah satu aliran teologi kalangan umat Islam. Pencetus aliran ini adalah al-Ja’d ibnu Dirham (wafat tahun 724), sedangkan tokoh penyebarnya ada­lah muridnya, Jahm ibnu Shafwan (wafat tahun 745). Menurut paham Jabariyah, manusia sama sekali ti­dak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya dan kehendak sendiri untuk menentukan pilihan. Manusia berada dalam serba ke­terpaksaan. Manusia hanyalah ibarat wayang di ta­ngan dalang. Sang dalang adalah Tuhan pencipta ma­nusia dan perbuatannya.

PENGERTIAN JABARIAH | ADP | 4.5