PENGERTIAN JURU SELAMAT

By On Friday, April 4th, 2014 Categories : Bikers Pintar

PENGERTIAN JURU SELAMAT – Dalam kepercayaan Kristen, ada­lah pengakuan pokok atas Yesus Kristus. Tersirat da­lam pengakuan ini bahwa manusia ada dalam keadaan celaka dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Manusia terjual kepada kuasa dosa dan adalah hamba dosa (Roma 3:9; 6:16,17), artinya manusia dalam hi­dupnya menuruti dosa itu, dengan demikian ia mela­wan Allah. Itulah kecelakaan manusia itu. Manusia harus dilepaskan dari kuasa dosa dan itulah yang di­lakukan Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam ke- matian Yesus Kristus tampak jelas bagaimana manu­sia melawan Allah, tetapi serentak juga tampak ba­gaimana Allah tidak menghabisi manusia dalam kedurhakaannya, bahkan sebaliknya mengampuni ma­nusia itu. Di dalam kematian Yesus semua orang yang berdosa dihitung mati oleh Allah dan suatu kehidupan baru dibukakan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu kehidupan manusia yang diperdamaikan dengan Allah (II Kor.5:14,15,18,19). Yesus Kristus adalah Juru Selamat umat manusia.

Jadi, menurut kepercayaan Kristen, bukannya Allah yang jauh dari manusia, sehingga manusia itu harus mendekatkan diri kepada Allah dengan segala ibadah dan amal salehnya, melainkan manusialah yang jauh dari Allah dan tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Manusia itu ada di bawah kuasa dosa. Allah justru dekat kepada manusia dan tidak pernah menjauh dari manusia. Allah juga yang mele­paskan manusia itu dari kuasa dosa dan mendekat­kannya kepada dirinya. Jalan Allah inilah jalan ke­selamatan manusia.

 

PENGERTIAN JURU SELAMAT | ADP | 4.5