PENGERTIAN KEHIDUPAN SUCI

By On Monday, April 14th, 2014 Categories : Bikers Pintar

PENGERTIAN KEHIDUPAN SUCI – Dalam peradaban Hindu mem­punyai rujukan awal pada Chandogya Upanisad. Istilah yang digunakan untuk merujuk bentuk kehi­dupan suci adalah brahma-cariya, artinya berjalan bersama Tuhan. Tetapi secara umum istilah ini, dalam literatur India, berarti kehidupan para pencari kebang­kitan spiritual yang penuh disiplin.

Dalam agama Budha, brahma-cariya merupakan istilah untuk merujuk kehidupan suci para rahib, termasuk umat yang melaksanakan delapan sila (at- thangasila) dengan sila ketiga berisikan janji tidak melakukan hubungan seksual sepenuhnya. Dari sudut yang lebih sempit, mereka menjalani hidup selibat. Tujuan utama pelaksanaan ini adalah untuk menyuci­kan pikiran.

PENGERTIAN KEHIDUPAN SUCI | ADP | 4.5