PENGERTIAN MAZHAB

By On Friday, January 30th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Berarti aliran paham atau pemikiran. Dalam kehidupan umat Islam lahir dan berkembang berbagai mazhab berkenaan dengan pemahaman ajaran Islam. Perbedaan paham yang mula-mula menonjol adalah persoalan siapakah yang berhak menggantikan Nabi Muhammad saw. untuk memimpin umat Islam. Sebagian besar berpendapat bahwa Nabi tidak menentukan siapakah yang seharusnya menggantikan dia. Mereka memilih Abu Bakr al-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi. Sebagian kecil berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. telah menentukan Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu dan menantu Nabi Muhammad, untuk memimpin umat Islam. Perbedaan inilah yang kemudian berkembang menjadi dua mazhab besar dalam dunia Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Bentrokan kedua mazhab ini melahirkan mazhab Khawarij yang berpendapat bahwa kepimpinan umat Islam dapat dipegang siapa saja yang memenuhi persyaratan

Mazhab ini masing-masing terbagi atas berbagai aliran dan kelompok. Dalam mazhab Syiah terdapat aliran Imamiyah atau Itsna Asyariyah, Ismailiyah dan Zaidiyah, sedang dalam mazhab Khawarij terdapat aliran ‘Ibadiyah, Azraqiyah, dan Najdiyah. Di luar mazhab Syiah dan Khawarij terdapat aliran Murji’ah, Qadariyah, Mu’tazilah, Jabariyah, Asy’ariah dan Maturidiyah. Dua aliran terakhir dikenal sebagai aliran Ahlu ‘1-Sunnah wa ‘1-Jama’ah untuk bidang akidah.

Dalam bidang fikih berkembang pula berbagai mazhab. Di kalangan Sunni dikenal mazhab Maliki, Hanafi, Syafii, Hanbali, Zhahiri dan beberapa mazhab yang tidak berkembang. Empat mazhab pertama dikenal sebagai aliran Ahlu ‘1-Sunnah wa ‘1-Jama’ah. Muncul pula mazhab yang menolak mazhab, yang langsung berpedoman pada al-Quran dan al-Hadits. Aliran ini disebut aliran Salafiyah, yang di Anak Benua India dikenal sebagai aliran Ahlu ‘1-Hadits dan di Indonesia dinisbahkan pada pengikut orga’nisasi Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Kelompok ini sering juga disebut mazhab yang menolak mazhab. Di kalangan Syiah terdapat aliran dala^ bidang .fikih seperti Ja’fariyah dan Zaidiyah.

Dalam bidang tasawuf dikenal dua mazhab besar yaitu mazhab Nazhari yang menekankan bidang fiiSa’ fat atau teologi dan mazhab Amali yang menekankan masalah ibadah dan akhlak. Mazhab Nazhari terbagi atas aliran Wahdatu ‘1-Wujud dan Wahdatu ‘1-Syu. hud. Berkaitan dengan tasawuf terdapat sejumlah tarikat yang masing-masing mempunyai silsilah dan metode sendiri, di antaranya Tarikat Naqsybandiya^ Tarikat Qadariyah, Tarikat Ahmadiyah, Tarikat Syad! zaliyah, Tarikat Syatariyah, Tarikat Samaniyah, Tarikat Khalwatiyah, dan Tarikat Tijaniyah.

Dilihat dari cara penafsiran terdapat dua mazhab besar, yaitu Ahlu ‘1-Hadits yang lebih rnementingkan dan mendahulukan hadis dan Ahlu ‘1-Ra’yu yang rnementingkan dan mendahulukan penalaran. Sejalan dengan kedua mazhab itu dikenal juga mazhab Salafiyah yang mendahulukan makna harfiah dan mazhab Khalafiyah yang menerima penafsiran kiasan.

PENGERTIAN MAZHAB | ADP | 4.5