PENGERTIAN TAFSIR

By On Friday, January 2nd, 2015 Categories : Bikers Pintar

Dalam kalangan penganut Islam, adalah penjelasan ayat-ayat Al Quran. Tafsir mencakup penjelasan makna dan maksud ayat-ayat Al Quran, mengeluarkan hukum-hukumnya, serta menguraikan hikmah-hikmahnya. Ulama yang menekuni dan melakukan tafsir disebut musafir.

Kalangan musafir Islam terbagi dalam dua aliran besar. Yang pertama adi?! ah mazhab a hiu’ l-atsar, yakni kalangan-yang menafsirkan ayat-ayat Al Quran berdasarkan keterangan-keterangan naqliah, yakni ayat-ayat Al Quran, hadist-hadist Nabi, maupun pendapat para sahabat Nabi. Tafsir mazhab ahlu’l-atsar biasanya disebut juga tafsir bi’ l-ma tsur atau bi’l- manqul. Aliran kedua, mazhab a hiu’ I-ray i, adalah aliran yang menafsirkan ayat-ayat Al Quran berdasarkan keterangan ac/liah, baik dari pengertian bahasa, sejarah, maupun pengetahuan. Tafsir yang dihasilkan mazhab ini biasa disebut tafsir bi’l-ra’yi.

PENGERTIAN TAFSIR | ADP | 4.5